Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Praktyki

Regulamin
realizacji studenckich praktyk zawodowych
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

§ 1.

1. Studencka praktyka zawodowa, zwana dalej praktyką, jest realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawartego pomiędzy Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki”, a podmiotem prowadzącym kształcenie lub osobą indywidualnie skierowaną. Wzór Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych szczegółowo określa prawa i obowiązki stron, w tym zasady odpłatności za praktyki zgodnie z aktualnie obowiązującym w Instytucie cennikiem. Odpłatność obowiązująca na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Instytut może nie pobierać opłat za realizację studenckich praktyk zawodowych wynikających z załącznika nr 2, jeżeli z podmiotem prowadzącym kształcenie zawarta jest inna umowa lub porozumienie, w ramach których zagadnienia prowadzenia studenckich praktyk zawodowych są uregulowane.

3. Przyjęcie na praktykę wymaga złożenia przez studenta następujących dokumentów:

a) skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie,
b) programu praktyki zgodnego z kierunkiem kształcenia,
c) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
d) aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
e) zaświadczenia o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
f) zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp wystawionego przez komórkę bhp w uczelni.

§ 2.


1. Dyrektor Instytutu wydaje pisemną zgodę na odbycie praktyki, na podstawie której student jest kierowany do odpowiedniej komórki organizacyjnej Instytutu. Uzyskana zgoda jest podstawą zawarcia porozumienia z podmiotem prowadzącym kształcenie (w przypadku braku takiego porozumienia) lub bezpośrednio z osobą skierowaną przez podmiot prowadzący kształcenie.
2. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej prowadzi rejestr osób odbywających praktykę.
3. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje wpis potwierdzający odbycie praktyki na przedłożonym przez niego dokumencie. Wpisu dokonuje kierownik komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka.

§ 3.


1. Student w czasie praktyki zobowiązany jest do:


a). przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w Instytucie CZMP oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
b). posiadania odzieży i obuwia roboczego (tj. fartuch, buty białe ze spodami antypoślizgowymi),
c). posiadania identyfikatora w widocznym miejscu ubrania,
d). zgłaszania się na praktykę o ustalonej godzinie oraz obecności w godzinach ustalonych przez opiekuna,
e). starannego wykonywania wyznaczonych zadań,
f). przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dochowania tajemnicy zawodowej,
g). przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności,
h). powiadomienia Dyrektora Instytutu CZMP o rezygnacji z praktyki w terminie nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

2. Student w czasie praktyki ma prawo do:


a) udziału w procedurach wynikających z treści programowych,
b) korzystania z mienia Instytutu CZMP w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z programu,
c) zgłaszania pytań, uwag i oceny zajęć,
d) uzyskania wpisu w dokumentacji wystawionej przez podmiot prowadzącym kształcenie.

§ 4.


Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Kontakt

mgr Renata Fróg

Dane kontaktowe

Załączniki

#

Plik

Data Publikacji

Typ

Rozmiar

1

31.12.2021 10:21

docx

23 KB