Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

„Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
Numer umowy o dofinansowanie POIS.09.02.00-00-0174/19-00/62/2019/834
Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet państwa/wkład własny Beneficjenta
Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Termin realizacji 07.11.2019 – 31.05.2022
Całkowita wartość Projektu 29 499 920,00 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 070 750,00 PLN, budżet państwa:
4 424 250,00 PLN)
Cel projektu Celem głównym realizacji projektu jest utworzenie nowoczesnego ośrodka oferującego usługi o najwyższym standardzie w zakresie szeroko pojętej diagnostyki i terapii śródporodowej w przypadkach najcięższych schorzeń położniczych.
Cele szczegółowe:
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Instytutu,
poprawa sprawności i skuteczności wykonywania świadczeń medycznych,
zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń w bezpiecznych i komfortowych dla pacjentów warunkach,
poprawa dostępności do wysokospecjalistycznej opieki medycznej,
zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału diagnostycznego i leczniczego szpitala,
zmniejszenie ryzyka powikłań w trakcie i po hospitalizacji,
poprawa atrakcyjności M. Łódź, woj. łódzkiego jak i Polski jako miejsca realizacji wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.
Planowane efekty Rezultatem realizacji projektu, będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej, co w dłuższym okresie przełoży się bezpośrednio na podniesienie zdrowotności mieszkańców całego kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia. Wzrost dostępności do świadczeń dzięki realizacji projektu wpłynie w rezultacie na zwiększenie liczby leczonych.
Zmiany infrastrukturalne w Instytucie doprowadzą do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia. Po realizacji niniejszego projektu Szpital będzie posiadał wszystkie niezbędne elementy, aby objąć każdą pacjentkę kompleksową opieką poprzez zapewnienie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w jednym miejscu z wykorzystaniem także istniejącego już zaplecza.
Produktem projektu będzie zmodernizowany Blok Porodowy oraz zakupiona aparatura medyczna.
Dodatkowe informacje Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – § 4 pkt. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjent projektu – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.