Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologiiw niepełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, tytuł lekarza, specjalizację lub w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego.

1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym 

adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologii.        

2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje

    zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu, specjalizacja, stopień naukowy).

3. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej         

    (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).

4.  Wykaz publikacji (zgodny z układem podanym poniżej).

5. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 2 lat,

    przeprowadzona przez Bibliotekę Naukową ICZMP.

6. Plany rozwoju naukowego zuwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe

    pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

          I. Oryginalne, pełnotekstowe  prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.

         II. Opisy przypadków.

        III. Prace poglądowe.

        IV. Rozdziały w podręcznikach

– międzynarodowych

– krajowych

         V. Prace popularno-naukowe i inne.

       VI.  Streszczenia ze zjazdów

– międzynarodowych

– polskich.

     VII.  Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.

    VIII.  Listy do redakcji czasopism.

       IX. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologii”  z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego  w terminie od 17.03.2023r. do 17.04.2023r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.04.2023r. o godz. 10.45 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 17.03.2023r.