Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w następujący sposób:

PAKIET I

 1. Świadczenie opieki zdrowotnej w Klinice Okulistyki od poniedziałku do piątku zgodnie  z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy.

PAKIET II

 1. Zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy. 
 2. Zapewnienie pełnieniu dyżuru medycznego w soboty, niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy.

     PAKIET III

 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych ICZMP zgodnie z harmonogramem czasu pracy .

W przypadku PAKIETU II Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 2 dyżurów w miesiącu.

2. Świadczenia obejmują w szczególności:

 1. sprawowania opieki medycznej nad pacjentami przebywającymi w Klinice Okulistyki,
 2. uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych Klinice Okulistyki a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,
 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych,
 4. udzielanie konsultacji lekarskich w innych komórkach organizacyjnych Szpitala niż wymieniona w ust. §1,
 5. ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.
 6. dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,
 7. wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,
 8. nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,
 9. stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
 10. sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,
 11. informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,
 13. udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 14. współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,
 15. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
 16. posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),
 17. informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,
 18. w przypadku odbywania przez lekarzy szkolenia specjalizacyjnego na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji, zwanej dalej „rezydenturą”, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.
 19. przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 20. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 21. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

3. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 • Warunki wymagane od świadczeniodawców:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.: lekarz posiadający II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki, lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki lub lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki min. po 2 roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
 • Oferent musi posiadać, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 – letnie doświadczenia, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 05.05.2023.r. , do godz. 10.30  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do 05.05.2023r., do godz. 1030 .

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinice Okulistyki w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Nie otwierać przed 05.05.2023r., do godz. 1100 „

            Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 05.05.2023r., do godz. 1100 Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm..).

Łódź, dnia 27.04.2023r.