Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych

 

Tytuł Projektu„Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych”
Numer umowy o dofinansowaniePOIS.11.03.00-00-0085/22-00/62/2023/381
Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Termin realizacji31.03.2023 – 30.11.2023
Całkowita wartość Umowy15 448 100,00 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 445 600,00 PLN)
Cel projektuCelem inwestycji jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych w Klinice Onkologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” wraz z utworzeniem – pierwszego w Polsce – Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych, co wpłynie m.in. na wsparcie kryzysowych działań naprawczych systemu ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii COVID-19.
Planowane efektyBezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej świadczonej w Klinice Onkologii, co w dłuższym okresie przełoży się bezpośrednio na podniesienie stanu zdrowia mieszkańców całego kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia. Wzrost dostępności do świadczeń dzięki realizacji projektu wpłynie w rezultacie na zwiększenie liczby pacjentek Kliniki i w całym Instytucie.
Dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.