Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w następujący sposób:
 • Pełnienie dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, tj. od poniedziałku do  piątku (dyżury zwykłe) oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy (dyżury świąteczne) zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki harmonogramem czasu pracy.
 • Oferent deklaruje gotowość świadczenia dyżurów / deklaruje gotowość świadczenia dyżurów przez każdego zgłoszonego lekarza w minimalnej ilości 2 dyżurów miesięcznie, w tym z uwzględnieniem możliwości sprawowania 24 godzinnych dyżurów świątecznych (soboty, niedziele, dni państwowe wolne od pracy) udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem konkursowym.
 • Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Warunki wymagane od oferentów:

 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 •  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii
  • udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu neonatologii, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem w ośrodkach o III stopniu referencyjności.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 12.06.2023.r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do  12.06.2023r ., do godz. 15.30

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE NEONATOLOGII W  KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” Nie otwierać przed 13.06.2023r. godz. 10.30 „

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy oraz nr tel. kontaktowego.  ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert – 13.06.2023r. do godz. 10.30 Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Łódź,  30.05.2023r.