Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób:

PAKIET I

  1. Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań:
    a) wykonywanie badań  histopatologicznych,
    b) wykonywanie  badań śródoperacyjnych,
  2. udzielanie konsultacji patomorfologicznych w niejednoznacznych diagnostycznie przypadkach,

PAKIET II

a) wykonywanie i ocena biopsji cienkoigłowych w  Poradni Onkologicznej i Chorób Sutka,

b) w przypadku zaistniałej konieczności wykonania przeprowadzenie materiału tkankowego do postaci bloczków

c) wykonanie badań autopsyjnych.

2. Świadczenia udzielane będą w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (miejsce udzielania świadczeń), z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego zamówienie. Strony przyjmują, że świadczenia będą wykonywane zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.

3. Świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy wykonywane będą na materiale biologicznym pobranym i dostarczonym przez Udzielającego zamówienie.

4. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Świadczeń udzielać będzie osobiście Przyjmujący zamówienie. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielanie świadczeń  zgodnie z umową, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  do niezwłocznego zawiadomienia Udzielającego zamówienie  (drogą telefoniczną lub elektroniczną ) o wystąpieniu okoliczności powodujących niemożność udzielania świadczeń. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany wskazać osobę trzecią, która w czasie jego nieobecności będzie realizowała świadczenia w jego zastępstwie. Wskazana osoba wymaga akceptacji Kierownika zakładu Patomorfologii Klinicznej. Za działania i zaniechania osoby trzeciej odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie.

Warunki wymagane od oferentów:

  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  2.  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
  3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług tego samego rodzaju,

W przypadku PAKIET I od oferenta wymagane jest posiadanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie patomorfologii lub tytułu specjalisty z zakresu patomorfologii.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , w sekretariacie Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym  ICZMP lub w Dziale Kadr i Płac , Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 19.06.2023 r. , w godz. 1000 – 1400 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2023. godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych  w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej ICZMP.  

Nie otwierać przed 20.06.2023. godz. 10.45.

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 20.06.2023. godz. 10.45 sala dydaktyczna   nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Łódź, dnia 07.06.2023r.