Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I/LUB KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI

1. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i/lub Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt i pododdziałach noworodków  przy klinikach położniczych w następujący sposób:

a) udzielanie świadczeń medycznych w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki. 

b) udzielanie świadczeń medycznych w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki. 

 

2. . Warunki wymagane od oferentów:

a) Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

b)  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii lub
  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii.
  • udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu neonatologii, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.

c) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 04.08.2023.r. , do godz. 1200  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do  04.08.2023r ., do godz. 1230.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE NEONATOLOGII W  KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I/LUB KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Nie otwierać przed 04.08.2023r. godz. 13.00 ” Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 04.08.2023r. godz. 13.00 Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z póżn. zm.),

Łódź,  28.07.2023r