Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób:
 2. wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem

( dalej: Przedmiot umowy )

 1. Świadczenia obejmują w szczególności:
 2. sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem
 3. badanie lekarskie pacjentów przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego / zespoły transportu sanitarnego,
 4. ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.
 5. przyjęcie pacjentów do wybranych klinik Instytutu,
 6. w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w klinikach Instytutu uzgodnienie przyjęcia w innym szpitalu jeżeli pacjent tego wymaga,
 7. wykonywanie lekarskich zabiegów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem,
 8. nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i ratownikami medycznymi,
 9. dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,
 10. udział w pracach trauma teamu
 1. prowadzenie segregacji medycznej lub pomoc ratownikowi medycznemu / pielęgniarce systemu w przeprowadzeniu segregacji medycznej,
 2. wpisanie pacjentów na listę oczekujących na przyjęcie do wybranej kliniki,
 3. uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych w SOR, a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,
 4. wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,
 1. nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,
 2. stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
 3. sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,
 4. informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,
 6. udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 7. współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,
 8. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
 9. informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,
 10. przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących uUdzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 11. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 12. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.
 13. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 14. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.
 15. dbać o dobre imię Udzielającego zamówienia,
 16. na wniosek Udzielającego zamówienie ustosunkowywać się do skarg pacjentów na nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień.
 17. Lekarz udzielający świadczenia medyczne z zakresu chirurgii dziecięcej w SOR zobowiązany jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z zasadami współpracy opisanymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.
 18. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 19. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
 1. lekarz posiadający II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięca, tytuł specjalisty z chirurgii dziecięcej, tytuł chirurga dziecięcego lub lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej po minimum drugim roku odbywania specjalizacji.

4) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie

 

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE CZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI  KONKURSU  I  MATERIAŁAMI  INFORMACYJNYMI  O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia  22.09.2023r. , do godz. 15.00  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do 22.09.2023r., do godz. 15.00. 

 

 

 

 

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 „Nie otwierać przed 26.09.2023r., do godz. 10.00”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy, nr telefonu. ( pieczątka )

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Planowany termin otwarcia ofert – 26.09.2023r., do godz. 10.00, Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561  z późn. zm.).

 

Załączniki:

Regulamin konkursu, projekt umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Łódź, 13.09.2023r.