Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2023 – Wykonanie oraz dostawa 14 szt. pulpitów informacyjno-edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, poszerzającej wiedzę o faunie i florze (tablica wraz ze stelażem mocującym) w ramach projektu „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Internet: www.iczmp.edu.pl

e-mail: fundusze@iczmp.edu.pl

Nr telefonu: (0 42) 271-17-33

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) niniejsze zapytanie nie podlega przepisom tej ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 000 zł.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 poprzez:

1. Umieszczenie zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie www (internetowej) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ;

2. Umieszczenie zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie www (internetowej) Zamawiającego https://www.iczmp.edu.pl/zapytania-ofertowe/;

3. Przesłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;

4. Zebranie i ocenę ofert;

5. Wybór Wykonawcy;

6. Sporządzenie protokołu komisji;

7. Poinformowanie Wykonawców o wynikach zapytania poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie oraz dostawa 14 pulpitów informacyjno-edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, poszerzającej wiedzę o faunie i florze (tablica wraz ze stelażem mocującym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

3. Źródło finansowania: projekt Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 22.12.2023 r.

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony drogą elektroniczną.

2. Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania 13/2023 należy kierować drogą elektroniczną na adres: fundusze@iczmp.edu.pl

3. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej za pomocą poczty email

2. Dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą być złożone z zachowaniem formy dokumentowej tj. w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (Art. 77.2 Kodeksu cywilnego)

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.

4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać złożone w kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej:

1.1. za pośrednictwem internetowej bazy ofert – Baza konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

1.2. na adres poczty elektronicznej, dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym lub skan podpisanych dokumentów należy przesłać: fundusze@iczmp.edu.pl

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r., do godz. 11:00.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

3. Cena za pakiet może być tylko jedna.

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”.

5. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

6. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

Maksymalnie ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena wraz z podatkiem VAT

100 %

100 punktów

RAZEM

100 %

100 punktów

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:

Cp = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie:

Cp – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT

Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT

3. Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

Załączniki:

wzor-umowy.pdf
Zalacznik-nr-1_opis-przedmiotu-zamowienia_tablice-edukacyjne.pdf

Zalacznik-nr-2_oswiadczenie-oferenta_13-2023_tablice-edukacyjne.docx

Zalacznik-nr-3_oswiadczenie-o-braku-powiazan_13-2023_tablice-edukacyjne.docx

Zalacznik-nr-4_-klauzula-informacyjna_13-2023_tablice-edukacyjne.pdf

Informacja z dn.30.11.2023 do ogłoszenia nr 2023-61689-180925

Załącznik nr 6_wzór umowy_zmiana 01-12-2023_tablice edukacyjne

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z 28.11.2023_do ogłoszenia nr 2023-61689-180925

UZUPEŁNIENIE_Pytania i odpowiedzi z 28.11.2023_do ogłoszenia nr 2023-61689-180925v2

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia nr 2023-61689-180925_1-12-2023

Wyniki:

Protokół Wyników 4.12.2023