Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Pododdziałach Noworodków przy Klinikach Położniczych w następujący sposób:
  2. Udzielanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki harmonogramem czasu pracy.

 

Udzielający  zamówienie przewiduje, że na każde 6 zakontraktowanych dyżurów ustalony zostanie 1 dyżur w Pododdziałach Noworodków przy Klinikach Położniczych.

Oferent deklaruje gotowość świadczenia dyżurów / deklaruje gotowość świadczenia dyżurów przez każdego zgłoszonego lekarza w minimalnej ilości 2 dyżurów miesięcznie, w tym z uwzględnieniem możliwości sprawowania 24 godzinnych dyżurów świątecznych (soboty, niedziele, dni państwowe wolne od pracy) udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem konkursowym.

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  1. Warunki wymagane od oferentów:
  • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii lub
  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii.
  • udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu neonatologii, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem w ośrodkach o III stopniu referencyjności.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 20.12.2023.r. , do godz. 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do  21.12.2023r ., do godz. 9.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE NEONATOLOGII W  KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Nie otwierać przed 21.12.2023r. godz. 9.45 ” Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy oraz nr tel. kontaktowgo. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 21.12.2023r. godz. 9.45 Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z póżn. zm.),

Łódź,  12.12.2023r.  

Załaczniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Regulamin konkursu projekt umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wyniki Konkursu