Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB/I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w następujący sposób:
  1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem

PAKIET I

 1. Świadczenia obejmują w szczególności:

a) sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem

b) badanie lekarskie pacjentów przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego / zespoły transportu sanitarnego,

c) ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.

d) przyjęcie pacjentów do wybranych klinik Instytutu,

e) w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w klinikach Instytutu uzgodnienie przyjęcia w innym szpitalu jeżeli pacjent tego wymaga,

f) wykonywanie lekarskich zabiegów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem,

g) nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i ratownikami medycznymi,

h) dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,

i) udział w pracach trauma teamu

j) prowadzenie segregacji medycznej lub pomoc ratownikowi  medycznemu / pielęgniarce systemu w przeprowadzeniu segregacji medycznej,

k) wpisanie pacjentów na listę oczekujących na przyjęcie do wybranej kliniki,

l) prowadzenie postępowania resuscytacyjnego do czasu przybycia zespołu reanimacyjnego,

m) uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych w SOR, a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,

n) wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,

o) nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,

p) stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,

q) sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,

r) informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

s) przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,

t) udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,

u) współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,

v) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,

w) posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),

x) informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,

y) przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących uUdzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

z) efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,

aa) noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

 1. lekarz zatrudniony w SOR na stanowisku lekarza systemu zobowiązany jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z zasadami współpracy opisanymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.
 2. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne są osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny obejmujące postępowanie.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia  29.01.2024r. , do godz. 15.30  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do 30.01.2024r., do godz. 13.00. 

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 „Nie otwierać przed 30.01.2024r., do godz. 14.15”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 30.01.2024r., do godz. 14.15, Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561  z późn. zm.).

Łódź, 25.01.2024r.

Regulamin konkursu, projekt umowy

Wyniki konkursu SOR