Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w następujący sposób:
PAKIET I
a. Świadczenie opieki zdrowotnej w Klinice Okulistyki od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy.
PAKIET II
a. Zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek oraz w soboty, niedziele i święta i w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy.

 PAKIET III
a. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych ICZMP zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez kierownika Kliniki Okulistyki.

W przypadku PAKIETU II Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 2 dyżurów w miesiącu.

2. Świadczenia obejmują w szczególności:

a. sprawowania opieki medycznej nad pacjentami przebywającymi w Klinice Okulistyki,

b. uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych Klinice Okulistyki a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,

c. udzielanie konsultacji lekarskich w innych komórkach organizacyjnych Szpitala niż wymieniona w ust. §1,

d. ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi,

e. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w ZPS,

f. dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,

g. wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,

h. nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,

i. stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,

j. sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,

k. informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,

m. udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,

n. współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,

o. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,

p. posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),

q. informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,

r. w przypadku odbywania przez lekarzy szkolenia specjalizacyjnego na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji, zwanej dalej „rezydenturą”, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.

s. przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

t. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,

u. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

3. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.: lekarz posiadający II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki, lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki lub lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki min. po 2 roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  4. Oferent musi posiadać, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 – letniego doświadczenia, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.
  5. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a, do dnia 21.02.2024.r. , do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.
Termin składania ofert: do 22.02.2024r., do godz. 11.00.
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinice Okulistyki w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Nie otwierać przed 22.02.2024r., do godz. 12.10″
Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 22.02.2024r., godz. 12.10″
Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I
O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm..).

Łódź, dnia 13.02.2024r.

Załaczniki:

Regulamin konkursu, projekt umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Wyniki konkursu okulistyka