Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – unieważniony

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach:
  1. Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1)
  2. Instytucie, w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2)
  3. Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej A i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 3)
  4. Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej A
  5. CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 4)
  6. Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej A i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B – usługi dodatkowe CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 5)

w tym według standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2313), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2023 poz. 1324 ze zm) a także odpowiednich innych przepisów prawa. Ponadto w przypadku świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2023 poz 1225 ze zm) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (t.j. Dz.U. 2020 poz 1948 ze zm).

 1. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami i odpowiednio w pakietach osobno lub łącznie. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.
 2. Udzielający zamówienie oczekuję, iż każdy z oferentów poda minimalną ilość godzin pracy w miesiącu, przy czym stanowi to zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do wykonywania pracy co najmniej w takim wymiarze miesięcznym.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie.
 4. Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

Pakiet 1

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych zgodnie z Harmonogramem oraz bieżącymi potrzebami Szpitala.

Pakiet 2

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych zgodnie z Harmonogramem oraz bieżącymi potrzebami Szpitala.

Pakiet 3

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych oraz zgodnie z Harmonogramem oraz bieżącymi potrzebami Szpitala.

 Pakiet 4

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych oraz zgodnie z Harmonogramem oraz bieżącymi potrzebami Szpitala.

Pakiet 5

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza Harmonogramami oraz bieżącymi potrzebami Szpitala w zakresie udziału w zabiegach w Klinikach w dni wolne albo rozpoczynanych nie wcześniej niż po godzinie 15.05 i zakończeniu wykonywania obowiązków wynikających z normalnego czasu pracy danej Kliniki, przy czym wykaz zabiegów stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu.
 2. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od dnia wskazanego rozpoczęcia udzielania świadczeń.
 3. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, o ile spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny obejmujące postępowanie.
 1. Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci winni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków:
  1. dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie objętym postepowaniem,
  3. oświadczenie Oferenta, że posiada aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych – do potwierdzenia w formularzu ofertowym;
  4. wydruk z odpowiedniej ewidencji CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – organem rejestrowym dla praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska).

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a, do dnia 27.02.2024.r. , do godz. 10.00 oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2024r. do godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Nie otwierać przed 27.02.2024r. do godziny 10.30.

     Na kopercie należy podać dane oferenta.

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.02.2024r., godz. 10.30
Sala dydaktyczna nr 3, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I
O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm..).

Łódź, dnia 27.02.2024r.

Załaczniki:

Regulamin konkursu

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do umowy Zakres planowanych świadczeń zabiegowych

Odwołanie konkursu