Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM, USG) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej: ZDO), wykonywania i opisywania badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej badań ultrasonograficznych oraz badań radiologicznych (RTG i Mammografie).
 2. Przedmiot postępowania podzielony jest na części. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.
 3. Przedmiotem postępowania jest realizacja świadczeń określonych w ust. 1 w następujący sposób:

CZĘŚĆ I – świadczenia zgodnie z ustalonym harmonogramem

  1. Realizowanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań radiologicznych (TK i RM) u dzieci i dorosłych, a także w szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami kadrowymi ZDO, wykonywania i opisywania badań RTG i USG, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 i 14.00-19.00, zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
  2. Realizowanie świadczeń będzie się odbywało zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym nie jest wymagane aby jeden oferent realizował świadczenia każdego dnia tygodnia.
  3. Świadczenia obejmują:
   • wykonywanie i opis badań TK, RM, RTG, Mammografia i USG pacjentów ambulatoryjnych (w szczególności Poradnie) wykonanych w godzinach 8.00-14.00 i 14.00 – 19.00, zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Kierownika ZDO.
   • wykonywanie i opis badań TK, RM, RTG, Mammografia i USG pacjentów szpitalnych (Oddziały/Izba Przyjęć) zgłaszanych w trybie  pilnym i wykonanych w godzinach 8.00-14.00 i 14.00-19.00,
   • nadzór nad pracą lekarzy – rezydentów.
   • w przypadku pacjentów ambulatoryjnych zapisanych na badanie danego dnia w godzinach 8.00-14.00 i 14.00-19.00, których badanie nie zostało wykonane w terminie wyznaczonym z powodów organizacyjnych lub technicznych, ale zostały wykonane tego dnia po godzinie 14.00 (w przypadku zmiany porannej) i 19.00 (w przypadku zmiany popołudniowej), wykonawca jest obowiązany wykonać i opisać badanie tego dnia po godz. 19.00 nie później niż do godz. 15.00 i 20.00. W takiej sytuacji, za dodatkowe godziny pracy, oferentowi przysługuje wynagrodzenie rozliczane wg stawki godzinowej.
   • udzielający zamówienie przewiduje, że w razie konieczności dopuszcza możliwość wykonywania badań dla pacjentów ZDO (w tym pacjentów ambulatoryjnych) w dni wolne od pracy tzn. soboty, niedziele, święta i inne dni wolne. W takiej sytuacji, realizacja świadczeń będzie następowała według ustaleń dokonanych przez strony przy zachowaniu stawek wynagrodzenia określonych w umowie.
   • udzielający zamówienia przewiduje, że w szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami kadrowymi ZDO, dopuszcza możliwość świadczenie usług medycznych na rzecz ZDO polegających na wykonywania i opisywania badań TK, RM, RTG, Mammografii i USG w ramach dyżuru nocnego, tj. w godzinach 19.00-8.00. W takiej sytuacji, realizacja świadczeń będzie następowała według ustaleń dokonanych przez strony przy zachowaniu stawek wynagrodzenia określonych w umowie.

CZĘŚĆ II – dyżur w miejscu udzielania świadczeń

  1. pełnienia dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 i 19.00 – 8.00 dnia następnego oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w porozumieniu z przyjmującym zamówienie.
  2. Realizowanie świadczeń będzie się odbywało zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym nie jest wymagane aby jeden oferent realizował świadczenia każdego dnia tygodnia
  3.  

CZĘŚĆ III – świadczenia poza ustalonym regulaminem

  1. Realizowanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań obrazowych (RTG, Mammografia, USG, TK i RM) u dzieci i dorosłych, realizowanych na rzecz pracowni/zakładów/poradni. 
  2. Udzielający zamówienie przewiduje, że w razie konieczności dopuszcza możliwość wykonywania badań dla pacjentów ambulatoryjnych w dni wolne od pracy tzn. soboty, niedziele, święta i inne dni wolne. W takiej sytuacji, realizacja świadczeń będzie następowała według ustaleń dokonanych przez strony przy zachowaniu stawek wynagrodzenia określonych w umowie.

4. Jako pojedyncze  badanie  należy  rozumieć  badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej ciała   określonej zgodnie z zawartym przez Udzielającego zamówienie kontraktem z NFZ

5. Wymagany czas na opis badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG, Mammografii USG dla pacjentów ambulatoryjnych: bezpośrednio po wykonaniu badania, nie później niż w ciągu  3 dnia roboczego od wykonania badania

6. W przypadkach trudnych, m.in. wymagających konsylium lekarskiego, dopuszcza się czas wykonania  opisu do 7 dni od wykonania badania.

7. Wymagany czas na opis badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG w trybie pilnym: bezpośrednio po wykonaniu badania, nie później niż 2 godzina  od wykonania badania. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§3

 1. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy tj.:
   • posiadanie specjalizacji w zakresie radiologii – diagnostyka obrazowa lub równoważne,
  3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji usług tego samego rodzaju (w okres doświadczenia zawodowego wliczony jest czas realizowanej specjalizacji).
  •  

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 14.05.2024 r. , do godz. 09.00 oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 14.05.2024r. do godz. 09.00 .

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisywania badań diagnostycznych (RTG, TK, RM, USG) oraz badań mammograficznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” Nie otwierać przed 14.05.2024r. do godz. 10.00 .

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka ) oraz nr tel. kontaktowego

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert – 14.05.2024r godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala dydaktyczna nr 1 poziom 1, budynek ginekologiczno – położniczy. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 28 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Łódź, 30.04.2024r.

Załaczniki: