Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

Przedmiot konkursu :

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej w następujący sposób:
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych.

2. Świadczenia obejmują w szczególności:

 • sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Zespołu Poradni Specjalistycznych Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci,
 • ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.
 • dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,
 • wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,
 • nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,
 • stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
 • sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,
 • informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,
 • udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 • współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
 • posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),
 • informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,
 • przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 • noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Udzielającemu zamówienia aktualnego orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy. Badanie to Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy we własnej odzieży i obuwiu roboczym spełniającym wymagania określone w Polskich Normach oraz zapewnić by stosowana odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego zapewnia Przyjmujący zamówienie na własny koszt.

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że inne zawarte przez niego umowy nie utrudnią udzielania i nie obniżą jakości udzielanych świadczeń objętych niniejszą umową, jak również nie będą naruszały interesów Udzielającego zamówienia.

6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dbania o mienie Szpitala oddane w nieodpłatne używanie Przyjmującemu zamówienie celem realizacji umowy, niezwłocznego zgłaszania usterek sprzętu medycznego i komputerowego.

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i  aparaturę.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie.

9. Za wykonywanie czynności w ramach przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od pacjentów żadnych opłat, chyba że przewidują to przepisy obowiązujące Udzielającego zamówienia, a płatność dokonywana jest na rzecz Udzielającego zamówienia.

10. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

11. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.: lekarz posiadający II stopień specjalizacji w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
 • Oferent musi posiadać, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 – letniego doświadczenia, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 28.06.2023r. , do godz. 10.00  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Dział Kadr i Płac, pokój nr 5a do dnia 28.06.2023r., do godz. 10.30. Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.
Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2023r. godz. 11.45 w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala dydaktyczna nr 1 Szpital Gin. – Poł.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej w ZPS – Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” „Nie otwierać przed 28.06.2023r., do godz. 11.45”.
Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 28.06.2023r., do godz. 11.45  Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm..).

Łódź, dnia 22.06.2023r.