Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Zapytanie ofertowe:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC

 1. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 1. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Internet: www.iczmp.edu.pl, 

e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
  • Źródło finansowania: środki własne.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 25 września 2023r.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  • W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony drogą elektroniczną.
  • Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania 33-DI-ZO-2023 należy kierować drogą elektroniczną na adres: informatyka@iczmp.edu.pl
  • Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
  • Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni
  • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
  • Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej za pomocą poczty email
   • Dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą być złożone z zachowaniem formy dokumentowej tj. w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (Art. 77.2 Kodeksu cywilnego)
  • Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.
  • Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
  • Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
  • Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać złożone w kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  • Ofertę w postaci elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres informatyka@iczmp.edu.pl
  • Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

30.08.2023 r.

do godziny

12.00

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
  • Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
  • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”.
  • Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
  • Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

zał. 1 do zaproszenie do składania ofert_ICZMP

Formularz ofertowy