Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach ordynacji dyżurowej.
2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Szpital Ginekologiczno – Położniczy.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiący załącznik
nr 1 Zarządzenia nr 13/2024

Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1. 1) Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia oraz wpisem do właściwego rejestru.
2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
a) II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub
b) tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii
4. Udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu położnictwa i ginekologii oraz doświadczenie we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem lub oświadczeniem oferenta.
MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 21.02.2024r., w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.
Termin składania ofert do dnia 22.02.2024 r., do godz. 11.00
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
„KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”.
Nie otwierać przed 22.02.2024r., do godz. 12.00

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 22.02.2024r., godz. 12.00 sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.
O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Łódź, 13.02.2024r.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 wzór umowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Wyniki konkursu