Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej – hospitalizacja, onkologia kliniczna – hospitalizacja pakiet kliniczny oraz wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w zakresie onkologii klinicznej w tym według standardów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2313), a także odpowiednich innych przepisów prawa.
 2. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami i odpowiednio w pakietach osobno lub łącznie. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.
 3. Udzielający zamówienie oczekuję, iż każdy z oferentów poda minimalną ilość godzin pracy w miesiącu, przy czym stanowi to zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do wykonywania pracy co najmniej w takim wymiarze miesięcznym.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie.
 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu.
 6. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od dnia wskazanego rozpoczęcia udzielania świadczeń.
 7. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, o ile spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny obejmujące postępowanie.
  2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

W przypadku PAKIETI I oraz II

– posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

– posiadający tytuł specjalisty w zakresie onkologii klinicznej.

               W przypadku PAKIETU III

      – lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub specjalista z jednej z niżej wymienionych  dziedzin:

a) onkologia kliniczna

b) radioterapia

c) medycyna paliatywna

d) choroby wewnętrzne

e) medycyna rodzinna

f) kardiologia

g) endokrynologii

h) diabetologii

i) chirurgii ogólnej

j) chirurgii onkologicznej

k) chirurgii klatki piersiowej

l) gastroenterologii

m) nefrologii

n) pulmonologii

o) anestezjologii

– oferent musi posiadać co najmniej 2 – letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń medycznych,

– oferent w trakcie specjalizacji musi posiadać zgodę kierownika specjalizacji na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych.

 1. Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci winni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków:
  1. dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie objętym postepowaniem,
  3. oświadczenie Oferenta, że posiada aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych – do potwierdzenia w formularzu ofertowym;
  4. wydruk z odpowiedniej ewidencji CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – organem rejestrowym dla praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska).

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a, do dnia 27.02.2024.r. , do godz. 9.00 oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2024r. do godz. 09.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Nie otwierać przed 27.02.2024r. godzina 10.00.

               Na kopercie należy podać dane oferenta.

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.02.2024r., godz. 10.00
Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I
O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm..).

Łódź, dnia 27.02.2024r.

Załaczniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór umowy

Formularz oferty

 

Wyniki konkursu onkologia