Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII I/LUB KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII W INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach ordynacji podstawowej w następujący sposób:
  2.  

PAKIET I:

a. realizacja świadczeń zdrowotnych w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii w zakresie leczenia szpitalnego zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii.

PAKIET II:

a. wykonywanie gastroskopii;

b. wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej;

c. wykonywanie kolonoskopii z biopsją;

d. wykonywanie kolonoskopii z polipektomią.

w tym według standardów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2313), a także odpowiednich innych przepisów prawa.

  1. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami i odpowiednio w pakietach osobno lub łącznie. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.
  2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie.
  3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu.
  4. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od dnia wskazanego rozpoczęcia udzielania świadczeń.
  5. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, o ile spełnia następujące warunki:

1) jest osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny obejmujące postępowanie tj.:

a. posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie alergologii lub specjalizację z alergologii ( PAKIET I),

b. posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii lub specjalizację z gastroenterologii (PAKIET II).

  1. Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci winni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków:

1) dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

2) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie objętym postepowaniem,

3) oświadczenie Oferenta, że posiada aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych – do potwierdzenia w formularzu ofertowym;

4) wydruk z odpowiedniej ewidencji CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – organem rejestrowym dla praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska).

5) Kopia umowy ubezpieczenia lub zobowiązanie do przedstawienia kopii umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia medycznego.

  •  

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 05.04.2024r.  do godz. 10.00 oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert do dnia 08.04.2024r. do godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII I/LUB KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII W INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

 „Nie otwierać przed 08.04.2024r., do godz. 10.30”.

Na kopercie należy podać dane oferenta.

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert 08.04.2024r. godz. 10.30 sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024r.,  poz. 164 z późn. zm.).

Łódź, 26.04.2024 r.

Załaczniki: